சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளராக துஷார

சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் நாயகமாக துஷார உபுல்தெனிய சற்றுமுன்னர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Comments are closed.