இலங்கை கடற்பரப்பில் உயிரிழந்த மீனவர் இறுதி அஞ்சலி.

இலங்கை கடற்பரப்பில் உயிரிழந்தமீனவர் ராஜ்கிரணின் உடல் இறுதி அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டு அடக்கம் செய்வதற்காக நேரடியாக இடுகாட்டிற்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறது..

Leave A Reply

Your email address will not be published.