தமிழ் நுட்பவியல் கலைச் சொற்கள் : மலேசியா

மலேசியாவில் நடைபெற்ற தனித் தமிழியக்க மாநாட்டில் வெளியிடப்பட்ட நுட்பவியல் கலைச் சொற்கள் :

⭕ WhatsApp – புலனம்
⭕ youtube – வலையொளி
⭕ Instagram – படவரி
⭕ WeChat – அளாவி
⭕ Messanger – பற்றியம்
⭕Twtter – கீச்சகம்
⭕ Telegram – தொலைவரி
⭕ skype – காயலை
⭕Bluetooth – ஊடலை
⭕ WiFi – அருகலை
⭕ Hotspot – பகிரலை
⭕ Broadband – ஆலலை
⭕ Online – இயங்கலை
⭕ Offline – முடக்கலை
⭕ Thumbdrive – விரலி
⭕ Hard disk – வன்தட்டு
⭕ GPS – தடங்காட்டி
⭕ cctv – மறைகாணி
⭕ OCR – எழுத்துணரி
⭕ LED – ஒளிர்விமுனை
⭕ 3D – முத்திரட்சி
⭕ 2D – இருதிரட்சி
⭕ Projector – ஒளிவீச்சி
⭕ printer – அச்சுப்பொறி
⭕ scanner – வருடி
⭕ smart phone – திறன்பேசி
⭕ Simcard – செறிவட்டை
⭕ Charger – மின்னூக்கி
⭕ Digital – எண்மின்
⭕ Cyber – மின்வெளி
⭕ Router – திசைவி
⭕ Selfie – தம் படம் – சுயஉரு – சுயப்பு
⭕ Thumbnail சிறுபடம்
⭕ Meme – போன்மி
⭕ Print Screen – திரைப் பிடிப்பு
⭕ Inkjet – மைவீச்சு
⭕ Laser – சீரொளி

நல்ல முயற்சி நாமும் மனனம் செய்வோம் .

– தமிழுணர்வு கொண்டோர் இதை நண்பர்களுக்கும் பகிரலாம் –

Comments are closed.