தென்னை மரங்களை வெட்டுவதற்கு இனிமேல் கிராம சேவகர் அல்லது பிரதேச செயலக அனுமதி பெற வேண்டும்

தென்னை மரங்களை வெட்டுவதற்கு இனிமேல் கிராம சேவகர் அல்லது பிரதேச செயலக அனுமதி பெற வேண்டும்.

வர்த்தமானி வெளியீடு.

Leave A Reply

Your email address will not be published.