மின்னியலாளர்கள் (NVQ) சான்றிதழ் விசேட அடையாள அட்டை தேசிய நிகழ்ச்சித் திட்டம்!

மின்னியலாளர்கள் (NVQ) சான்றிதழ் ஊடக விசேட அடையாள அட்டையைப் பெற்றுக்கொடுக்கும் தேசிய நிகழ்ச்சித் திட்டம்!

தேசிய பயிலுநர் கைத்தொழில் பயிற்சி அதிகாரசபை, இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவின் அனுசரணையுடன் முற்றிலும் இலவச அடிப்படையில் நாட்டிலுள்ள மின்னியலாளர்களுக்கான(Electrician) தேசிய தொழில் தகைமை சான்றிதழை (NVQ) வழங்கி அதனூடாக விசேட அடையாள அட்டையைப் பெற்றுக்கொடுக்கும் தேசிய நிகழ்ச்சித் திட்டத்தை ஆரம்பித்துள்ளது.

குறித்த விண்ணப்பங்களை முள்ளியவளையிலுள்ள மாவட்ட அலுவலகத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

எங்கள் பேஸ்புக் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்..!

மேலும் விண்ணப்பதாரர்கள் மதிப்பீட்டுக்கான தகுதியினை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒன்றரை வருடத்துக்கு குறையாத தொழில் அனுபவத்தை கிராம அலுவலர் ஊடாக உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.

விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி: 2021.07.20

தொடர்புகளுக்கு👎:

மாவட்ட அலுவலகம் : 021 2061012
தொழில் வழிகாட்டல் உத்தியோகத்தர்: 071 7459788

கரைதுறைப்பற்று உத்தியோகத்தர் : 070 2277887

புதுக்குடியிருப்பு உத்தியோகத்தர் : 071 0922139

ஒட்டுசுட்டான் உத்தியோகத்தர் : 070 2277887

துணுக்காய் உத்தியோகத்தர் : 071 0542180

மாந்தை கிழக்கு உத்தியோகத்தர் : 071 0542180

வெலிஓயா உத்தியோகத்தர் : 071 7459788

Leave A Reply

Your email address will not be published.