මහ මැතිවරණ අපේක්ෂකයන්ට අදාල ආචාරධර්ම ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රය නිකුත් වෙයි

මහ මැතිවරණයට අදාලව තරගවදින අපේක්ෂකයන් විසින් අනුගමනය කළයුතු ආචාරධර්ම සහ මාධ්‍ය උපමාන ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.
Comments are closed.