நயினாதீவு குறிகாட்டுவானுக்கான படகுச்சேவை புதியநேர அட்டவணை.

படகுச்சேவை (07.11.2022) திங்கட்கிழமை முதல் பயணிகள் நலன் கருதி புதிய நேர அட்டவணையில் நடைமுறைப் படுத்தப்பட உள்ளது.

நேரம்
நயினாதீவில் குறிகாட்டுவானில்
இருந்து இருந்து
💢மு.ப. 6.30. மு.ப. 7.30
💢மு.ப. 7.00. மு.ப. 8.00
💢மு.ப. 7.30. மு.ப. 8.30
💢மு.ப. 8.00. மு.ப. 9.00
💢மு.ப. 8.30. மு.ப. 9.30
💢மு.ப. 9.00. மு.ப. 10.00
💢மு.ப. 9.30. மு.ப. 10.30
💢மு.ப. 10.00. மு.ப. 11.00
💢மு.ப. 10.30. மு.ப. 11.30
💢மு.ப. 11.00. பி.ப. 12.00
💢மு.ப. 11.30. பி.ப. 12.30
💢பி.ப. 12.00. பி.ப. 01.00
💢பி.ப. 12.30. பி.ப. 01.30
💢பி.ப. 01.00. பி.ப. 02.00
💢பி.ப. 01.30. பி.ப. 02.30
💢பி.ப. 02.00. பி.ப. 03.00
💢பி.ப. 02.30. பி.ப. 03.30
💢பி.ப. 03.00. பி.ப. 04.00
💢பி.ப. 03.30. பி.ப. 04.30
💢பி.ப. 04.00. பி.ப. 05.00
💢பி.ப. 04.30. பி.ப. 05.30
💢பி.ப. 05.00.
பயணிகளின் நலன்கருதி நயினாதீவில் இருந்து காலை 6.30 மணியில் முதல் மாலை 5.00மணி வரை ஒவ்வொரு அரை மணி நேரத்திற்கும். குறிகாட்டுவானில் இருந்து காலை 7.30மணியில் முதல் மாலை 5.30 மணிவரையும் ஒவ்வொரு அரை மணிநேரத்திற்கும் சேவை இடம்பெற உள்ளது.

குறிகாட்டுவானில் இருந்து நயினாதீவுக்கு கடசிப்படகுச்சேவை மாலை 5.30 மணிக்கு இடம்பெறவுள்ளதனால் தயவுசெய்து பயணிகள் அனைவரும் குறித்தநேரத்தை கவனத்தில் கொண்டு ஒத்துழைப்பு வழங்கவும்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.