பப்புவா நியூ கினியாவில் 7.7 ரிக்டர் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்.

பப்புவா நியூ கினியாவில் 7.7 ரிக்டர் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் பதிவாகியுள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.