කරුණා අම්මාන්ගෙන් අපරාද පරීක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුව අද පය හතක ප්‍රශ්නකරයි (video)

පැය හතක පමණ කාලයක් ප්‍රකාශ ලබාදීමෙන් පසු විනයාගමූර්ති මුරලිදරන් හෙවත් කරුණා අම්මාන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පිටව ගියේය.

කරුණා අම්මාන් අද පෙරවරු 10.45 පමණ එහි පැමිණි අතර පස්වරු 5.30 දක්වා මෙම ප්‍රශ්න කිරීම පැවැත්විණි.

Comments are closed.