‘ දෙමළ නඩරාජා මැරුණු හැටි… ” தமிழ் நடராஜா எப்படி இறந்தார் … (சிங்கள வீடியோ)

காலம் சென்ற நடராஜசிவம் குறித்தும் அவரது கலை பங்களிப்புகள் குறித்தும் சேப்பால் அமரசிங்க (Sepal Amarasinghe) தனது யூடியுப்பில் ஒரு பதிவை செய்துள்ளார். அவரை சிங்கள சினிமாவில் தமிழராக பாவித்தவர்கள் சருங்கலய (பட்டம்) திரைப்படத்தில் நடராஜாவாக நடித்த காமினி பொண்சேகா போல ஒரு சிங்கள கதாபாத்திரத்தை நடராஜாசிவத்துக்கு கொடுக்கவில்லை என குறை சொல்கிறார். அது மாற்றப்பட வேண்டும் என கோரிக்கை ஒன்றையும் வைக்கிறார்.

சிங்களம் தெரிந்தோர் பார்க்கலாம் – ரசிக்கலாம்

நன்றி: சர்தார்

Comments are closed.